میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

مسير گلستان بعد از فلکه بيمارستان شهيد بقائي خبينه عليا سمت چپ جاده جنب تاکسي سرويس خبينه