میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

کوی انقلاب خیابان خشایار حدفاصل امیرکبیر و ناصرخسرو