ساختمان مركزي حوزره معاونت خدمات شهري و سازمانهای تابعه شهرداری

ساختمان مركزي حوزره معاونت خدمات شهري و سازمانهای تابعه شهرداری

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

آدرس : تهران ، شهر انديشه ، فاز 5 ، میدان خلیج فارس ، پشت مجتمع مسکونی خلیج فارس