ساختمان مركزي حوزره معاونت خدمات شهري و سازمانهای تابعه شهرداری

ساختمان مركزي حوزره معاونت خدمات شهري و سازمانهای تابعه شهرداری