خیمه مهدی

خیمه مهدی

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

دوخت انواع چادرهای اتومبیل.خیمه ای و مسافرتی

اندیشه سرفاز-پاساز مهستان-نرسیده به بانک ملی

بامدیریت: مهدی کفایت

آلبوم تصاویر