شستشوی انواع فرشهای ماشینی ودستبافت در اندیشه شهریار