دوقطعه 448 متر و 613 متری

دوقطعه 448 متر و 613 متری

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

مهرچین
 زمین چهاردیواری شهرکی
دو قطعه 
به متراژ 448و613متری 
اب برق گاز سر زمین 
سند تک برگ از مشاع
متری 2.000.000

مشخصات

نوع سند :
شش دانگ

تصاویر