اجاره ۷۵ متری پارکینگ دار

اجاره ۷۵ متری پارکینگ دار

میانگین تعداد دیدگاه ها

توضیحات

۷۵ متری طبقه ۳
رو به نما و آقتاب
پکیج
پارکینگ اختصاصی
نقاشی
تخلیه
حافظ ۴
۶۴ رهن کامل